Regulamin IS LIVE Fest
14 maja – 15 maja 2022

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa, zachowania bezpieczeństwa i postępowania dla festiwalu IS LIVE Fest (dalej jako: Festiwal). Regulamin uwzględnia potrzebę zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa w związku z pandemią SARS-CoV-2. Integralną częścią Regulaminu Festiwalu jest Regulamin Obiektu, w którym odbywa się Festiwal – Klub Muzyczny TAMA, ul. Niezłomnych 2, Poznań (dalej jako Klub).
 2. Festiwal odbywa się w dniach 14 – 15.05.2022 r.
 3. Każdego dnia Festiwal kończy się wraz z ostatnim z koncertów wchodzących w jego skład. Dalsze wydarzenia w Klubie (także następujące bezpośrednio po ostatnim z koncertów zaplanowanych na dany dzień) nie stanowią części Festiwalu i nie są objęte jakąkolwiek odpowiedzialnością Organizatora.
 4. Do stosowania się do postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy uczestnicy Festiwalu.
 5. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się tak z Regulaminem jak i z Regulaminem Obiektu (Klubu) i stosowania się do ich postanowień.
 6. Organizatorem Festiwalu jest INDEPENDENT MUSIC MARKET Tomasz Andree.
 7. W toku Festiwalu każdy uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń: Organizatora, pracowników Klubu, personelu ochrony i innych osób zapewniających obsługę Festiwalu, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w czasie Festiwalu. Dodatkowo, każdy uczestnik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, prawa miejscowego, wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i innych jednostek administracji publicznej – szczególnie w zakresie procedur i metod zapobieganie oraz przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.islivefest.com, zaś Regulamin Klubu w jego siedzibie.
 9. Zakup biletu poczytuje się za akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnikami Festiwalu mogą być tylko osoby pełnoletnie. Osoby małoletnie uczestniczące w
  Festiwalu muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na wzięcie w nim udziału. Winny one także w toku ich uczestnictwa w Festiwalu pozostawać pod opieką swojego opiekuna prawnego bądź wskazanej przez niego osoby dorosłej.

§ 2
Sprzedaż biletów

 1. Bilety sprzedawane są:
  a. w serwisach wskazanych przez Organizatora na stronie internetowej: ebilet.pl, tobilet.pl,
  b. w punkcie stacjonarnym – Art-Rock przy ulicy Wielkiej 9 w Poznaniu (bilety kolekcjonerskie),
  c. przez stronę internetową IndependentMusicMarket.com (bilety kolekcjonerskie).
 2. Uczestnik Festiwalu nabywając bilet od innego podmiotu niż Organizator kupuje go tego podmiotu, nie zaś od Organizatora.
 3. Jeden bilet upoważnia jedną osobę do uczestnictwa w Festiwalu w zakresie wynikającym z treści biletu:
  a. bilety jednodniowe – w oznaczonym dniu Festiwalu,
  b. bilety na cały Festiwal – w całości Festiwalu.
 4. Liczba biletów jest ograniczona.

§ 3
Odwołanie Festiwalu, zwroty biletów

 1. Organizator informuje, że ogłoszona lista i kolejność występów zespołów stanowi ich planowane zestawienie. Z przyczyn losowych (w tym, lecz nie tylko, zakażenie Artysty wirusem SARS-CoV-2) lub niezależnych od Organizatora, występy poszczególnych zespołów mogą się nie odbyć, lub mogą odbyć się w innych godzinach/dniach Festiwalu, niż to zaplanowano. W takim wypadku Organizator podejmie starania dla zapewnienia występów innych Artystów, w miejsce koncertów, które nie dojdą do skutku.
 2. Zmiana kolejności koncertów, odwołanie niektórych koncertów bądź zmiana występujących Artystów nie stanowią odwołania Festiwalu chociażby w części.
 3. Jeśli odwołanie Festiwalu następuje w związku ze zdarzeniem losowym (niezależne od Organizatora zamknięcie Klubu i inne), zmianą bądź zastosowaniem przepisów prawa (np. czasowy zakaz organizacji koncertów i inne), bądź konieczna będzie istotna zmiana miejsca odbywania się Festiwalu (przeniesienie go dalej niż 35 km poza terytorium Miasta Poznania) uczestnik, który zakupił bilet może żądać zwrotu jego ceny od podmiotu, od którego go nabył, tj.:
  a. uczestnik, który nabył bilet od serwisu określonego § 2 ust. 1 pkt a Regulaminu – od tego serwisu, zgodnie z jego regulaminami,
  b. uczestnik, który nabył bilet bezpośrednio od Organizatora bądź w punkcie stacjonarnym ( § 2 ust. 1 pkt b i c Regulaminu – od Organizatora.
 4. Zgłaszając Organizatorowi żądanie zwrotu ceny biletu uczestnik obowiązany jest na koszt własny wydać Organizatorowi oryginał zakupionego biletu. W braku wydania biletu żądania zwrotu jego ceny nie uwzględnia się.
 5. Żądanie zwrotu ceny biletu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu dotyczyć może wyłącznie odwołanych dni Festiwalu, co do których bilet uprawniał uczestnika do wzięcia w nich udziału. W wypadku odwołania częściowego żądanie uczestnika ulega odpowiedniemu pomniejszeniu.
 6. Organizator nie odpowiada za zwroty biletów nabytych przez serwisy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a Regulaminu. Nie odpowiada on również za zwroty biletów nabytych w inny sposób, niż opisany § 2 ust. 1 pkt b i c Regulaminu.
 7. W wypadku odwołania Festiwalu, bądź jego części, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora dalszą niż wynikająca z § 3 ust. 3 pkt b Regulaminu (zwrot ceny biletu zakupionego u Organizatora). Organizator nie odpowiada w szczególności za poniesione przez uczestnika koszty podróży i zakwaterowania.
 8. Organizator może odmówić zwrotu ceny biletu jeśli brak jest możliwości ustalenia, że bilet ten uczestnik nabył.

§ 4
Wstęp uczestników na Festiwal

 1. Wstęp na teren Festiwalu możliwy jest wyłącznie za okazaniem do weryfikacji personelowi Klubu bądź Organizatora ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w wydarzeniu (Bilet, Zaproszenie, Akredytacja, Identyfikator) i dokumentu pozwalającego zidentyfikować uczestnika.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu może nie pochodzić od Organizatora (Bilet sfałszowany) Organizator może odmówić dopuszczenia uczestnika do wzięcia udziału w Festiwalu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że małoletni uczestnik Festiwalu nie pozostaje pod opieką swojego opiekuna prawnego, bądź wskazanej przez niego osoby dorosłej, Organizator powiadamia odpowiednie służby o konieczności przekazania małoletniego pod opiekę jego opiekuna prawnego.
 4. Po wejściu na Festiwal i pozytywnym zweryfikowaniu biletu uczestnik otrzymuje od personelu Klubu bądź Organizatora opaskę upoważniającą do wielokrotnego wstępu na teren Festiwalu, na czas wynikający z Biletu.
 5. Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik przekazał wydaną mu opaskę innej osobie Organizator może odmówić dopuszczenia tej osoby do wzięcia udziału w Festiwalu.
 7. Zniszczenie, utrata lub zagubienie opaski pozbawia uczestnika prawa do udziału w Festiwalu. W takim wypadku dla dalszego udziału w Festiwalu uczestnik winien zakupić kolejny bilet i wymienić go na nową opaskę.
 8. Z przyczyn organizacyjnych Organizator może odstąpić od wydawania opasek, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. W takim wypadku opuszczenie terenu Festiwalu w danym dniu przyjmuje się rezygnację uczestnika z dalszego uczestnictwa w Festiwalu w tym dniu. W takim wypadku dla dalszego udziału w danym dniu Festiwalu uczestnik winien zakupić kolejny bilet i ponownie wejść na teren Festiwalu. § 4 ust. 1 i następne Regulaminu stosuje się.
 9. Organizator może usunąć z terenu Festiwalu, bądź odmówić dopuszczenia do udziału w nim, uczestników nie stosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.

§ 5
Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na wydarzeniu

 1. Uczestnicy Festiwalu mogą przebywać na terenie Klubu do czasu zakończenia poszczególnych dni Festiwalu. Dalsza obecność uczestników w Klubie, może wymagać zakupienia dodatkowych biletów, bezpośrednio od Klubu bądź innego podmiotu organizującego kolejne wydarzenia.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klubie w czasie Festiwalu.
 3. Uczestnicy Festiwalu w czasie jego trwania mają obowiązek stosowania się do zaleceń personelu Klubu i Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku.
 4. Podczas Festiwalu zabrania się:
  a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie jego przebiegu – w tym w szczególności koncertów zespołów muzycznych,
  b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
  c. rzucania przedmiotami;
  d. wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk, dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego mogących mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków, itd.
  e. wnoszenia napojów, jedzenia, leków i środków medycznych, z wyłączeniem osób, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim, bądź stosowania tychże leków bądź środków medycznych;
  f. wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, petard i innych niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i/lub substancji psychotropowych oraz zamkniętych paczek i pakunków.
 5. W toku Festiwalu każdy uczestnik zobowiązany jest postępować w sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu innych osób, Klubu i Organizatora oraz ich personelu.
 6. Każdy uczestnik Festiwalu ma obowiązek informowania Organizatora lub personelu Klubu, w tym ochrony, o wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach. Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza:
  − zagrożenia życia ludzkiego,
  − zagrożenia zdrowia ludzkiego,
  − zagrożenia dla mienia.
  Obowiązek powyższy odnosi się szczególnie do spostrzeżonych przez uczestnika przypadków dosypania, dolania, bądź dodania przez osobę trzecią nieznanej substancji do napoju innej osoby.
 7. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach lub zagrożeniu pożarem.
 8. Uczestnik przy wejściu na teren Festiwalu zobowiązany jest zapoznać się z położeniem dróg ewakuacyjnych i procedurami przeciwpożarowymi obowiązującymi w Klubie.
 9. W przypadku zagrożenia uczestnik wydarzenia ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji podawanej przez ochronę.
 10. W Klubie może znajdować się monitoring utrwalający zachowanie uczestników Festiwalu.

§ 5
Postanowienia szczególne dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny bądź innymi podobnymi dokumentami w Festiwalu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie, w izolacji lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. W przypadku wystąpienia u uczestnika Festiwalu objawów zakażenia SARS-CoV-2, bądź okoliczności wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
 3. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej, uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do posiadania podczas wydarzenia środków ochrony osobistej, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach, wytycznych lub zaleceniach, a także dostosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi zasadami postępowania.
 4. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Organizator zastrzega, że stosownie do przepisów obowiązujących w dacie Festiwalu może dokonywać czynności weryfikacyjnych dla zagwarantowania realizacji norm związanych z bezpieczeństwem epidemicznym. Działania te mogą obejmować zwrócenie się do uczestników o przedstawienie potrzebnych dokumentów bądź złożenie odpowiednich oświadczeń.
 5. Jeśli przepisy obowiązujące w dacie Festiwalu ograniczają lub wyłączają udział w nim uczestników, którzy:
  a. odmówią poddania się czynnościom weryfikacyjnym,
  b. nie spełniają przewidzianych prawem kryteriów koniecznych do udziału w Festiwalu, Organizator może odmówić dopuszczenia tych uczestników do udziału w Festiwalu. W takim przypadku odpowiedzialność Organizatora za niedopuszczenie uczestnika do udziału w Festiwalu jest wyłączona – także w zakresie zwrotu ceny biletu.
 6. Jeśli między uczestnikiem a Organizatorem, bądź uczestnikiem a personelem obsługującym Festiwal, powstanie spór co do zgodności jego zachowania z normami związanymi z bezpieczeństwem epidemicznym, w tym w co do możliwości dopuszczenia uczestnika do udziału w Festiwalu, doraźnie rozstrzyga Organizator lub wyznaczona przez niego osoba. Uczestnik
  zobowiązany jest zastosować się do doraźnego rozstrzygnięcia Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora za nieprawidłowe w świetle przepisów prawa doraźne rozstrzygnięcie ogranicza się do zwrotu ceny biletu – odpowiednio wedle zasad opisanych § 3 Regulaminu.